info@belvarosidiszkont.hu +36 20 251 0739 facebook.com/belvarosidiszkontgyor
Kosár tartalma (0)

ÁSZF

1. Az Általános szerződési feltételek hatálya

A jelen általános szerződési feltételek az NJFranko Trade Kft. (Győri járási bíróság mint Cégbíróságon ezen cégjegyzékszámon került bejegyzésre: 08-09-026172; székhely: 9029 Győr, Kövirózsa utca 25. Képv.: Németh Jenő Árpádné ügyvezető; adószám: 24890537-2-08; statisztikai számjel: 24890537-4711-113-08; működési engedély szám: 13779/3/2014; a továbbiakban: szolgáltató), valamint az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevőknek (a továbbiakban: megrendelő) a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza.

Jelen ÁSZF értelmében megrendelő minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére a szolgáltató a jelen honlapon keresztül árut ad el, szolgáltatást teljesít.

A szolgáltató minden ezen honlapon keresztül forgalmazott kereskedelmi tételének értékesítésére jelen általános szerződési feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, valamint a megrendelő személyétől. A megrendelő a szolgáltató ajánlatának elfogadásával egyidejűleg a jelen általános szerződési feltételeket is elfogadja. Jelen általános szerződési feltételek hatálya csak abban az esetben nem vonatkozik a szolgáltató által a jelen honlapon keresztül kötött szerződésekre, amennyiben azt a szolgáltató előre, írásban kikötötte.

Jelen általános szerződési feltételek nyilvánosak. A szolgáltató kiemelten fontosnak tartja, és mindent megtesz annak érdekében, illetve biztosítja azt, hogy megrendelők ezen feltételeket a szolgáltatóval létesülő szerződéses kapcsolat létrejötte előtt megismerjék.

2. Megrendelhető termékek köre

A szolgáltató kínálatában szereplő, a megrendelő által megrendelhető, megvásárolható termékek köre a szolgáltató honlapján tekinthető meg, míg az egyes termékek leírása és ára az adott termékre kattintva érhető el. A termékek leírása tartalmazza az adott termék űrmértékét, kiszerelését, súlyát, alkoholos italok esetén alkoholfokát.

3. Megrendelhető termékek vételára

A termékek vételára minden esetben az adott termék mellett, magyar Forintban feltüntetett, bruttó vételár (nettó ár + ÁFA). A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét.

A szolgáltató fenntartja a weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. A szolgáltató garantálja, hogy a felek közötti ajánlati kötöttség és annak szolgáltató részéről történt elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a szolgáltató nem köteles a terméket a weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni.

4. A megrendelés menete, a Felek közötti szerződés létrejötte

Telefonon történő megrendelés és kiszállítás esetén az alábbi szerződéses pontok vonatkoznak:

Megrendelőre:

  • Köteles a rendelés leadásakor megadni: nevét, telefonszámát, szállítási és/vagy számlázási címét.

Szolgáltatóra:

  • Megrendelést csak nagykorú, hiteles győri szállítási címmel, telefonszámmal rendelkező személytől fogad el.
  • A rendelés felvétel végén a kiszállítandó termékek végösszegéről a Megrendelőt tájékoztatni.
  • Köteles az esetleges kiszállítási időt érintő csúszásokról Megrendelőt rendelés felvételkor tájékoztatni.

A Webáruházban történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, elektronikus úton történő megrendeléssel lehetséges. A megrendelés és szerződéskötés minden esetben magyar nyelven történik.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a megrendelő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlek vn, úgy a megrendelést törölje. A szolgáltató megrendelést csak nagykorú, saját, bejelentett magyarországi lakcímmel, telefonszámmal rendelkező személyektől, továbbá Magyarországon bejegyzett székhellyel (kiszállítási címmel) rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől fogad el. Más nevére szóló megrendelést a szolgáltató nem fogad el.

A megrendelő a szolgáltató weblapján található, az általa megrendelés szándékával kiválasztott terméket a kosárba helyezi, megjelölve ezzel egyidejűleg az általa megrendelni kívánt darabszámot. A kosár tartalmazza a megrendelő által kiválasztott termékeket, a termékek darabszámát, egységárát, a szállítással kapcsolatos költségeket, a megrendelő által fizetendő végösszeget. A megrendelőlap szükséges rovatainak kitöltését követően a „Megrendelés” ikonra kattintva a megrendelő leellenőrizheti az általa megadott, a megrendeléssel és személyes adatival kapcsolatos valamennyi adatot. Amennyiben az adatokat a megrendelő a valóságnak és szándékának megfelelőnek találja, úgy a „Megrendelés elküldése” ikonra kattintva elküldheti megrendelését a szolgáltatónak. Amennyiben a megrendelő az adatokon változtatni kíván, úgy a „A kosárban X db termék van!” ablakra kattintva visszaléphet a megrendelőlaphoz, és elvégezheti a szükséges módosításokat, javításokat.

A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok megrendelő által történt ellenőrzését követően, a “Megrendelés elküldése” ikonra kattintás megrendelő által történő megerősítésével, ezáltal a szolgáltató részére elektronikus úton történt elküldésével, majd a szolgáltató írásos, elektronikus úton történő rendelés visszaigazolásával jön létre.

Ha a megrendelő a megrendelőlapot hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap, mely tájékoztatja megrendelőt a hiba okáról, és a kitöltési hiba folytán az ajánlati kötöttség létre nem jöttéről. A szolgáltató a megrendelés, szerződés tényét, létrejöttét, a megrendelés tartalmát a megrendelés elküldését (a szolgáltató számára hozzáférhetővé válását) követő 10 percen belül a megrendelő által megadott email címre történő elektronikus levél küldésével visszaigazolja a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. Amennyiben a szolgáltató visszaigazolása a rendelés megrendelő által történt elküldésétől számított legkésőbb 60 percen belül a megrendelőhöz nem érkezik meg (számára nem válik hozzáférhetővé), úgy, a megrendelő ezzel minden hátrányos jogkövetkezmény szolgáltató felé való érvényesítése, illetve megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül mentesül az ajánlati kötöttség illetve a szerződéses kötelezettség alól.

A szolgáltató megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza a megrendelő által megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, a szállítás és a fizetés megrendelő által kiválasztott módját, a termék árát és a szállítási költséget, valamint a szolgáltató által vállalt várható szállítási határidőt.

A szolgáltató a megrendelőt a tudomására jutást követően minden esetben haladéktalanul tájékoztatja, ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, vagy ha nem tudja azt a rendelés visszaigazolásban megadott, várható határidőben leszállítani. szolgáltató a megrendelőt a fenti körülményekről legkésőbb az eredeti szállítási határidőig telefonon tájékoztatja a módosult szállítási határidő megjelölésével, azzal, hogy a megrendelő ezen szolgáltatói tájékoztatás megérkezésekor jelezheti szolgáltató felé, hogy a szállítást a módosult feltételekkel is elfogadja szerződésszerű teljesítésnek, vagy hogy a megrendeléstől el kíván állni. A megrendelés fenntartásához a megrendelő kifejezett, írásbeli nyilatkozata nem szükséges.

A felek közötti szerződés létrejöttének időpontja a szolgáltató megrendelés visszaigazolásának a megrendelő email címére történő megérkezésének (hozzáférhetővé válásának) időpontja.

A felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szolgáltató a létrejött szerződéseket 6 hónapig,a fent említett székhelyén őrzi.

A szolgáltatót a megrendelő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb szállítási problémáért – például, ha a megrendelő által megadott címen a megrendelő nem érhető el – semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy szolgáltató a megrendelő számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít, a megrendelőlap a megrendelő ellenőrzése, jóváhagyása nélkül technikailag sem küldhető el a szolgáltató részére.

5. Szállítás

A vásárlás szándékával kiválasztott és megrendelt terméket a szolgáltató a megrendelő által megadott szállítási címre 30-40 percen belül szállítja ki. Ez a kiszállítási idő szolgáltató hibáján kívül más körülmények miatt(baleset, útlezárás, terelés, stb.), valamint a kiemelt kiszállítási időpontokban (mindennap 21:00 – 1:00-ig) megnőhet. Ezen eset fennállása esetén a szolgáltató a Megrendelőt telefonon értesíti a kiszállítási idő meghosszabodásáról. Megrendelőnek ilyen esetben korlátozás nélkül lehetősége van elállni a megrendeléstől és semmilyen kötelezettség vagy költség nem terheli.

A szállítási cím a számlázási címtől eltérhet. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani.

A házhozszállítás díja: Győr területén díjmentes.

Ha a megrendelő hibájából nem történik meg az áru átadása (a megrendelő nem tartózkodik otthon; rossz címet ad meg; az áru ellenértékét nem tudja megfizetni; olyan telefonszámot ad meg, amelyen nem elérhető), úgy az ismételt kiszállítás díját köteles megtéríteni, még akkor is, ha az egyébként ingyenes. Az ismételt kiszállítás díja: bruttó 1.500 Ft. Amennyiben egy címről, vagy azonos Megrendelőtől két vagy több alkalommal kerül sor sikertelen kézbesítésre, ezen Megrendelőtől, illetve ezen címre a szolgáltató a továbbiakban csak előre fizetés esetén küld újabb árut, melyről a szolgáltató a Megrendelőt a megrendelés visszaigazolására irányadó feltételek szerint tájékoztatja.

A megrendelő köteles a termék csomagolásának sértetlenségét, a megrendelt termékek típusát, mennyiségét átvételekor ellenőrizni. Ennek megtörténte esetén a szolgáltató hiányosságokra vonatkozó kifogást nem fogad el. A szolgáltató minden esetben megfelelően gondoskodik a csomag megfelelő, szállításra alkalmas csomagolásáról.

A szállítás során keletkezett károkért a szállítót terheli a felelősség.

6. Fizetés

A készpénzes, bankkártyás, internetes vagy előre utalásos, utánvétes fizetési módokon, az általánosnak tekinthető 8 napon belüli átutaláson túlmenő különleges fizetési feltételeket minden esetben az NJFranko Trade Kft. és a Vevő közötti egyedi fizetési megállapodás szabályozza. Az NJFranko Trade Kft. a vételár teljes kiegyenlítéséig minden esetben a szállított termék feletti tulajdonjogát fenntartja.

Téves átutalás, a számla pontatlan vagy többszöri kifizetése esetén az ügyfél által kért visszautalás valamennyi költségét az NJFranko Trade Kft. minden esetben felszámítja.

Fizetés:

Oldalunkon rendelt termékeket csak a futárnak készpénzzel lehet fizetni.

A Szolgáltatónak nem áll módjában bármilyen étkezési jegy, melegétkezési utalvány elfogadása. Ha megrendelő csak ezen pénzhelyettesítők valamelyikével tudja a vételárat megfizetni, akkor szolgáltató jogában áll az átadást megtagadni.

8. A megrendelő elállási joga

Amennyiben megrendelő a termék házhoz szállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik.
megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia szolgáltató címére. A szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Megrendelőnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek a Megrendelőt terhelik.
A szolgáltató utánvétes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással történő visszafizetéssel lehetséges a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendeletben foglaltak szerint.
Elállás esetén szolgáltató a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült, zárjegye sérült, törött, csomagolása bontott stb.)
A megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5.§ értelmében:
- olyan áru értékesítése esetében, amely a megrendelő személyéhez kötött, illetve amelyet a megrendelő utasításai alapján vagy kifejezett megrendelésére állítottak elő-(például egyedi méret)
- amely termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.
A Megrendelőt nem illeti meg az indoklás nélküli (abszolút vagy objektív) elállás joga a forgalmazott áruk, az élelmiszernek minősülő termékek vonatkozásában. Az élelmiszerhigiéniai, tárolási és élelmiszerbiztonsági szabályok a Megrendelőnél való megtartásának ellenőrizhetetlensége miatt a forgalmazó a vásárlótól visszaszolgáltatott termék továbbértékesítésével a fogyasztókat veszélnyek tenné ki, ezért az ilyen termékre a vásárlónak történő átadást követően az indoklás nélküli elállás kizárt.

9. Reklamáció és jótállás

Az esetleges szavatossági problémák bejelentése az ügyfélszolgálaton lehetséges, ahol a szolgáltató rendszeresített jegyzőkönyvben rögzíti a megrendelő által előadott körülményeket. A reklamáció esetén a szolgáltató a Megrendelővel egyezteti a termék átvételének helyét és idejét. A megrendelő a termékkel kapcsolatos szavatossági igényét csak a termék mellé minden esetben mellékelt, a szolgáltató által a termékről kiállított számlával együtt érvényesítheti. A szavatossági határidő a termék megrendelő részére történő átadása – jelen esetben a sikeres kézbesítés – napjával kezdődik.
Nem vonatkozik a szavatosság:
• a nem rendeltetésszerű használatból, valamint az erőszakos behatásokból eredő károsodásra sérülésekre,
• ha a megrendelő által igazoltan átvett termék Megrendelői érdekkörben felmerült káresemény miatt megsérül vagy megsemmisül,
• ha a terméken a Megrendelő, vagy más, nem a szolgáltató képviseletében eljáró személy átalakítást, javítást végzett,
• a használati útmutatóban feltüntetett olyan hibákra, amelyeket a megrendelő ismert, és amelyekre tekintettel árengedményben részesült.

A szavatosságra a fentieken túl a a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvényben, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2002. évi XXXVI. törvényben, a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30) GKM rendeletben, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben foglaltak az irányadók.
A szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

  • Levélcím: 9029 Győr, Kövirózsa utca 29.
  • E-mail cím: info@belvarosidiszkont.hu

10. Adatvédelem

A szolgáltató a megrendelő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló1992. évi LXIII. törvény rendelkezései, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § szakasza szerint jár el.
A szolgáltató a megrendelő által számára a megrendelés során, vagy azzal kapcsolatban megadott adatokat kizárólag a szerződés teljesítése és a létrejött szerződés feltételeinek bizonyítása érdekében kezeli, tárolja.
A szolgáltató a megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatokat, a fent meghatározottaktól eltérő célból – például elektronikus hirdetés, hírlevél küldése – csak az adatkezelés céljának, az adatkezelő személyének előzetes megadásával és a megrendelő előzetes, célhoz kötött hozzájárulásával kezeli.
A szolgáltató a megrendelő adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges célból és mértékben csak olyan harmadik személynek adja ki, aki alvállalkozójaként, közreműködőjeként jár el a szerződés teljesítése során.
A szolgáltató a mindenkori legmodernebb software és hardware eszközök alkalmazásával védi a megrendelő által megadott adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

11. Vegyes, záró rendelkezések

A megrendelő Weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a megrendelő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezi. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak – például internet szolgáltató- felróható hibákért a szolgáltató felelősséget nem vállal.
A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
A szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
A szolgáltató és Megrendelői, szerződéses partnerei között fennálló kapcsolatokban kizárólag a Magyar Köztársaság joga alkalmazandó. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek megpróbálják először tárgyalásos úton, egyeztetéssel megoldani.
Jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött jogokból és kötelezettségekből eredő valamennyi jogvitára vonatkozóan – értékhatártól függően – a Győri Járási Bíróság vagy a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság rendelkezik kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel, amennyiben kényszerítő törvényi rendelkezés alapján más bíróság hatásköre vagy illetékessége nem áll fenn.
Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét.
Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

SZESZ(élyes) kérdések

Ha szükséged lenne bármilyen válaszra kérdezz minket nyugodtan e-mail-ben. Kérdésedet bizalmasan kezeljük.

Az üzenetedre maximum 24 órán belül válaszolunk. Köszönönjük türelmedet.
Nyitvatartás (a Király utca 10. alatti üzletünk nyitvatartása)
Hétfő 07:30 - 22:00
Kedd 07:30 - 22:30
Szerda 07:30 - 24:00
Csütörtök 07:30 - 22:30
Péntek 07:30 - 24:00
Szombat 08:00 - 24:00
Vasárnap 12:00 - 21:00

Belvárosi Diszkont a kulturált alkoholfogyasztás elkötelezett híve!